ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 25/06/2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อม กำแพงดิน หมู่ที่7 //25/06/2558
ประกาศสอบราคาเรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 25/12/2557
เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 22/10/2557
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 6 22/10/2557
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 7/06/2556
***ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2555
***ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2555
***ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2555
***ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2555
*** ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อลอดและบานประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2555
***สอบราคาจ้างปรับปรุงประปาท่อเมนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3 ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2555
***สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 6/5/2554