คู่มือประชาชน

       
 

 

ประกาศคู่มือประชาชน        
    งานพัฒนาชุมชน        
    - คู่มือลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ - คุ่มือลงทะเบียนผู้พิการ - คู่มือลงทะเบียนผู้สูงอายุ    
             
    งานจัดเก็บ        
    - คู่มือภาษีบำรุงท้องที่ - คู่มือภาษีที่ดิน - คู่มือภาษีป้าย    
             
    งานทะเบียนพาณิชย์        
    - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน สามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

 
   

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า    
    - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า    
             
    งานสาธารณะสุข        
   

-การขอต่อายุในอนุญาตจัดตั้งตลาด

-การขอต่อายุในอนุญาติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

-การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทาง สาธารณะ

-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตราย ต่อสุขภาพ

 
   

-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ กำจัดมูลฝอยทั่วไป

-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ กำจัด สิ่งปฏิกูล

-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

 
    -การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป -การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ เก็บและขนสิ่งปฏิกูล      
             
   

- การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

-การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและ สถานที่ สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

-การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ

-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ

 
   

-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อ

-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย ทั่วไป

-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัด สิ่งปฏิกูล

-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและ ขนมูลฝอยติดเชื้อ

 
   

-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูล ฝอยทั่วไป

-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขน สิ่งปฏิกูล

 

 

 
   

 

 

 

 

 
   

-การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

 

 

 

 
             
    งานการศึกษา        
    - คู่มือการรับเด็กนักเรียน        
             
    บำเหน็จลูกจ้าง        
    - การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท        
    - การขอรับบำเหน็จพิเศษ        
             
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน        
             
             
             
             
             
             
             
           

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th