โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

   
   

 

สำนักงานปลัด

ส่วนโยธา

ส่วนการคลัง

 

 

 

 

นายสรศักดิ์ ศุภบุญมี

 

หัวหน้าส่วนโยธา

 

(นักบริหารงานช่าง 7)

 

 

 

 

นายไพฑูรย์ กุฎีรัตน์

 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 

 

 

นายจำลอง มณีพันธ์

 

พนักงานขับรถขยะ

 

 

 

 

นายวิรัช ธงราว

 

พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

นายปราโมทย์ หวานมาก

 

พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th