โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

   
   

 

สำนักงานปลัด

กองช่าง

กองคลัง

 

 
ว่าที่ ร.ต. สัทธา กลิ่นทโชติ
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

นายไพฑูรย์ กุฎีรัตน์

 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

 

 

นายวิรัช ธงราว

 

พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

นายปราโมทย์ หวานมาก

 

พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th