โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

   
   

 

สำนักงานปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

 

 

นางศิริ หอมวัฒนา

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิตติภรณ์ ฉลอม

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

นางสาวอโรชา ทองผาภูมิจริยา

 

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th