โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

   
   

 

กองคลัง

 

สำนักงานปลัด

 

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางทิพมาร์ถ ชงขุนทด

 

 

 

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุภัทราพร ตะโน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรวัสส์ ขำวอน

นางสาวเรณูร ์ อุขุนทด

 

 

 

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

นางสาวจุฑาพร วงษ์สอาด

นางสาวพิชชาพร สุขสมัย

นางสาวอมรทิพย์ สืบฤกษ์

 

 

 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววราภรณ์ สืบไว

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจำลอง ธงราว

 

 

 

 

 

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสำรวย มูลจันทร์

 

 

 

 

 

พนักงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนันต์ เยี่ยมวงษ์

 

 

 

 

 

พนักงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิรุณ สืบไว

 

 

 

 

 

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางดวงดาว บุญเขตต์

 

 

 

 

 

แม่ครัว

 

 

 

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th