โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

   
   

 

ส่วนการคลัง

สำนักงานปลัด

ส่วนโยธา

   
 

 

นางทิพมาร์ถ ชงขุนทด

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรวัสส์ ขำวอน

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

นางสาวสุภัทราพร ตะโน

 

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

 

 

   
 

 

นางสาวอมรทิพย์ สืบฤกษ์

 

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 

 

   
 

 

นางเรณูร์ ตากิ่มนอก

 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

 

 

นางสาววราภรณ์ สืบไว

 

ผู้ช่วยบุคลากร

 

 

 

 

นางสาวจุฑาพร วงษ์สอาด

 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

   
 
 

นางสาวพิชชาพร สุขสมัย

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

นายทวี จันทร

 

ภารโรง

 

 

 

 

นายจำลอง ธงราว

 

พนักงานขับรถยนต์

   
 

 

 

   
 
 

นายวิรุณ สืบไว

 

พนักงานขับรถยนต์

   
 
 

นายสำรวย มูลจันทร์

 

พนักงานทั่วไป

   
 
 

นายอนันต์ เยี่ยมวงษ์

 

พนักงานทั่วไป

   
 
 

นางดวงดาว บุญเขตต์

 

แม่บ้าน

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th