โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

 

 
 

ว่าที่ ร.ต. สัทธา กลิ่นทโชติ

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

นางศิริ หอมวัฒนา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางทิพมาร์ถ ชงขุนทด
นางสาวอรวรรณ บุญมา
นายวรพจน์ เวทยะวานิช
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

   

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th