สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

 

คณะผู้บริหาร

 

 

 
 

นายพรชัย จารุทรัพย์อนันต์

 
 

ประธานสภา อบต.ท่าดินแดง

 

 

นายบุญชู จำเนียรศาสตร์

 

พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล

รองประธานสภาอบต.ท่าดินแดง

 

เลขานุการสภา อบต.ท่าดินแดง

 

 

 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

 
 

 

 
 

นายบุญชู จำเนียรศาสตร์

 

นายชลอ บุญเขต

 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

 
 

 

 
 

นายพรชัย จารุทรัพย์อนันต์

 

นายสมคิด สืบไทย

 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

 
 

 

 
 

นายสมคิด กลัดคร้าม

 

นางสาวไพลิน ฤกษ์สำรวจ

 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

 

นายโกศล ศรีจันทร์

 

นายณรงค์ ไพบูลย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

 

นางกฤษณา มูลจันทร์

 

นางประทุม ลำดวล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

 

นายจำลอง กุฎีรัตน์

 

นางนิภา หวังทิพย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

 

นางสาวบุญเรือน เปล่งเพ็ชร

 

นางสำรวย แสงฉลวย

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

 

นายสมศักดิ์ ฝั่งสาคร

 

นางสาวสำเริง ฤกษ์จำเนียร

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th