ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 - 2564

 

วิสัยทัศน์ “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เป็นองค์กรแห่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินงานตามหลักบริหารจัดการที่ดี”

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

  แนวทางการพัฒนา
  (1) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  แนวทางการพัฒนา
  (1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  (2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  (3) การส่งเสริมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
  (4) การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  (5) การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
  (6) การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
  (7) การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน
  (8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนา
  (1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  (2) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  (3) การท่องเที่ยว
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  แนวทางการพัฒนา
  (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
  (2) การพัฒนาระบบประปาและขุดลอกแม่น้ำ คลอง บึง หนอง
  (3) การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
  แนวทางการพัฒนา
  (1) การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  (2) การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th