แผนพัฒนาสามปี และ ข้อบัญญัติงบประมาณ

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ประสบภัยต่าง ๆ

แนวทางที่ 1 การดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

แนวทางที่ 2 การดูแลผู้ประสบภัยต่าง ๆ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน

แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบประปาและขุดลอกแม่น้ำลำคลอง บึง หนอง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แนวทางที่ 1 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

แนวทางที่ 3 การเผยแพร่และอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วม

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน

แนวทางที่ 6 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

แนวทางที่ 7 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมเกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ

แนวทางที่ 3 การควบคุมเกี่ยวกับอาคารและการผังเมือง

แนวทางที่ 4 การท่องเที่ยว

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พนักงานบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส โปร่งใส รวดเร็ว ตามหลักบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ประชาชน

แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

 
 
  แผนพัฒนา 3ปี 57-59
  ส่วนที่ ๑
  บทนำ
  ส่วนที่ ๒
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ส่วนที่ ๓
  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
  ส่วนที่ ๔
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
  ส่วนที่ ๕
  บัญชีโครงการพัฒนา
  ส่วนที่ ๖
  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th