ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

 

                  การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงจะเป็นข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ อีกทั้งพิจารณาถึงศักยภาพที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง ที่จะนำมาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาได้ตรงเป้าหมาย และตรงกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ที่ตั้ง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในบริเวณวัดท่าดินแดง ติดถนนสาย เสนา - ผักไห่ อยู่ห่างจากอำเภอผักไห่ ประมาณ 8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับพื้นที่ของเทศบาลตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่

ทิศใต้

ติดต่อกับพื้นที่ของเทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี อำเภอผักไห่

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่

 

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง มีเนื้อที่ประมาณ 14.2 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 8,875 ไร่

 

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก

 

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่ ได้แก่  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8

 

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 2,019 คน แยกเป็นชาย 982 คน หญิง 1,037 คน

(ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

 

 

 
 
 

 

 

 
     
 
 
 
 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th