5
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง วันที่ 22 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุม เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุม เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุม เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุม เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุม เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุม เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุม เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุม เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุม เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เดือนธันวาคม ประจำปี 2559
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เดือนมกราคม ประจำปี 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เดือนมีนาคม 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เดือนเมษายน 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เดือนพฤษภาคม 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เดือนมิถุนายน 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เดือนสิงหาคม 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เดือนกันยายน 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เดือนตุลาคม 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เดือนพฤษจิกายน 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2560