c
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปี 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
รายงานผลการติดตามและประเมิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
แผนการจัดหาพัสดุ / แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปี 2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ( Annual Report ) ประจำปี 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2560