c
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
แผนการจัดหาพัสดุ / แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปี 2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ( Annual Report ) ประจำปี 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2560