ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดินไหล่ทาง ม.5 ลว. 6 สิงหาคม 2562
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดินไหล่ทาง ม.5 30/7/2562
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินข้างถนน หมู่ 4 ตำบลท่าดินแดง
บัญชีสำรวจทรัพยากรเพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาสาธารณภัย ประจำปี 2561
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ประจำปี พ.ศ.2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
สถิติผู้มาชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปี 2561
แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดจ้าง
รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดจ้าง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
สถิติคำร้อง ประจำปี พ.ศ. 2562
สถิติคำร้อง ประจำปี พ.ศ. 2561
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2562
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
พระราชดำรัส เมื่อปี 2546 ด้านการต่อต้านการทุจริต
เรื่องรายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2559
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559
เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น
เรื่องแผนอัตรากำลัง
เรื่องข้อมูลราย-รายจ่าย ประจำปี2559
เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี2559
เรื่องรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปี2559
เรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพ (พร้อมบรรจุ)
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีผลกระทบจากการขุดลอกแม่น้ำน้อย
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินข้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินแดง
สรุปโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบปรมาณ 2559
โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดินแดง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คศล. หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินแดง
โครงการเสริมถนนคศล.บริเวณสามแยก รพสต.จนสุดเขตหมู่ที่ 6 ตำบลท่าดินแดง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดินแดง
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง หมู่ที่2,3
โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินแดง
โครงการยกระดับถนนจากต้นซอยถึงสุดซอย หมู่ที่ 1 ฝั่งตะวันตก ตำบลท่าดินแดง
โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่8
โครงการสร้างสถานที่ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์กีฬาและกำแพงกั้นดินหมู่ที่7
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งตะวันออก ตลอดสาย หมู่ที่ 2
โครงการขุดลอกหนองบอนหมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินแดง
ประกาศเรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง
ประกาศเรื่องการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
ประกาศขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปรับปรุงถนนคลองตารอด หมู่ที่2,3 ตำบลท่าดินแดง
ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน12/2/2559
ประกาศราคากลางโครงการตอกเสาเข็มกันดินสไลด์ถนนเลียบคลองตารอด หมู่ที่ 2,3 ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำคลองตารอด หมู่ที่ 2,3,7 ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการขุดตั้งคันหนองบอนเพื่อกักเก็บน้ำ นสล. เลขที่ 6724 หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชพร้อมขุดลอกเปิดทางน้ำตักผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมศาลา หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการจัดหาหอถังสูงพร้อมระบบ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบล ท่าดินแดง
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และราคากลาง ตาราง ปปช.01 New1/6/2559
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการเสริมขยายถนน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าดินแดง และราคากลาง ตาราง ปปช.01New1/6/2559
ราคากลาง ตาราง ปปช.01 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4, 7 ตำบลท่าดินแดง New1/6/2559
ราคากลาง ตาราง ปปช.01 โครงการปักเสาเข็มด้านข้างถนนเลีบลคลองตารอดป้องกันดินทรุดตัว หมู่ 2, 3, 7 ตำบลท่าดินแดง New1/6/2559
ราคากลาง ตาราง ปปช.01 โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 1ตำบลท่าดินแดง New1/6/2559
ประกาศกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ รับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างNew21/4/2559
ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ New20/4/59
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป
ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 6
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 7
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาราง ปปช 01 ( ก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ 2 )

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ NEW 21/7/2558

เชิญขวนร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส ชาวตำบลท่าดินแดงมีสุข 29/01/2558

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมโครงการคลองสวยน้ำใส ชาวตำบลท่าดินแดง มีความสุข 22/01/2558
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2557 20/05/2557
ประกาศ เรื่อง เพื่อนร่วมทางหลักประกันสุขภาพ 20/05/2557
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 19/05/2557
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 NEW
ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ล่วงหน้า ประจำปี 2557

การรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัคร ส.ถ./ผ.ถ. (เลือกตั้งเมื่อ 20 ต.ค. 56)22/11/2556

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 21/10/57