ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาจัดซื้อลูกรังจำนวน 650 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยแต่ง 25/2/2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 7/1/2562
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ....18/12/2561
เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร 18/12/2561
ประกาศ เรื่องโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำภายใน หมู่ที่ 8
ประกาศ เรื่อง โครงการน้ำดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชน หมู่ที่ 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการ ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1-8 ตำบลท่าดินแดง
ประกาศ เรื่องเชิญชวนเสนอโครงการติตตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1-8 ต.ท่าดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/12/2561
สรุปรายงานการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/11/2561
รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจิต รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจิต รอบ 6 เดือน
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์ ให้นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ ให้นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติการให้บริการ 2561
สถิติผู้มายื่นคำร้อง
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 9/03/2561
ประกาศ เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาหอถังสูงพร้อมระบบ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดินแดง ถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังไหล่ทางถนนและซ่อมแซมจุดที่ชำรุด ภายในหมู่ 8 ตำบลท่าดินแดง
โครงการงานราวเหล็กกันตกข้างถนน หมู่ 3 20/02/2561
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการเครื่องกรองน้ำภายใน หมู่ที่ 2 5/1/2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 2 /17/01/2561
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณ หมู่ 4 /18/01/2561
ประกาศราคากลางโครงกาซ่อมแซมถนนคลองตาเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินแดง 19/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณ หมู่ 4 รื้อถนนที่ชำรุดและถมดินกว้าง 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทาง 500 เมตร พร้องลงลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนท อบต.กำหนด
ประกาศราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่าดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินแดง 6/03/2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัด่าดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินแดง 6/03/2561
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณชำรุด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดินแดง 6/3/2561
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผนังกันดินพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินแดง 7/3/2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดินแดง 7/03/2561
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุด สายฝั่งตะวันออกวัดย่านอ่างทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินแดง
โครงการซ่อมแซมถนนคลองหนองโนเขตติดต่อตำบลลาดชิดและตำบลลาดงา หมู่ที่ 7 ต.ท่าดินแดง ลงลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.10 เมตร และลงดินถมจำนวน 3 จุด ถัวเฉลี่ยตามความเหมาะสมในจำนวนคิวดิน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนท อบต.กำหนด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าครงการซ่อมแซมถนนคลองตาเขียว หมู่ 2 ตำบลท่าดินแดง ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 950 เมตร พร้องลงลูกรังหนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนท อบต.กำหนด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตำบลท่าดินแดง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าดินแดงกำหนด
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2561
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561
เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2561
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โครงการจัดหาหอถังสูงพร้อมระบบ หมู่ 3 25 /12/2560
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
สถิติการร้องเรียน ปี 2560
เรื่องบทบาทหน้าที่อำนาจของอบต.ท่าดินแดง
เชิญร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
เชิญร่วมงาน รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการจัดหาพัสดุ / แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ข้อมูลรายรับรายจ่าย 2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2560
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 2560
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)2560
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report) 2560
พระราชดำรัส เมื่อปี 2546 ด้านการต่อต้านการทุจริต
เรื่องรายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2559
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559
เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น
เรื่องแผนอัตรากำลัง
เรื่องข้อมูลราย-รายจ่าย ประจำปี2559
เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี2559
เรื่องรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปี2559
เรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพ (พร้อมบรรจุ)
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีผลกระทบจากการขุดลอกแม่น้ำน้อย
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินข้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินแดง
สรุปโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบปรมาณ 2559
โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดินแดง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คศล. หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินแดง
โครงการเสริมถนนคศล.บริเวณสามแยก รพสต.จนสุดเขตหมู่ที่ 6 ตำบลท่าดินแดง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดินแดง
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง หมู่ที่2,3
โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินแดง
โครงการยกระดับถนนจากต้นซอยถึงสุดซอย หมู่ที่ 1 ฝั่งตะวันตก ตำบลท่าดินแดง
โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่8
โครงการสร้างสถานที่ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์กีฬาและกำแพงกั้นดินหมู่ที่7
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งตะวันออก ตลอดสาย หมู่ที่ 2
โครงการขุดลอกหนองบอนหมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินแดง
ประกาศเรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง
ประกาศเรื่องการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
ประกาศขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปรับปรุงถนนคลองตารอด หมู่ที่2,3 ตำบลท่าดินแดง
ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน12/2/2559
ประกาศราคากลางโครงการตอกเสาเข็มกันดินสไลด์ถนนเลียบคลองตารอด หมู่ที่ 2,3 ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำคลองตารอด หมู่ที่ 2,3,7 ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการขุดตั้งคันหนองบอนเพื่อกักเก็บน้ำ นสล. เลขที่ 6724 หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชพร้อมขุดลอกเปิดทางน้ำตักผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมศาลา หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการจัดหาหอถังสูงพร้อมระบบ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดินแดง
ประกาศราคากลางโครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบล ท่าดินแดง
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และราคากลาง ตาราง ปปช.01 New1/6/2559
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการเสริมขยายถนน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าดินแดง และราคากลาง ตาราง ปปช.01New1/6/2559
ราคากลาง ตาราง ปปช.01 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4, 7 ตำบลท่าดินแดง New1/6/2559
ราคากลาง ตาราง ปปช.01 โครงการปักเสาเข็มด้านข้างถนนเลีบลคลองตารอดป้องกันดินทรุดตัว หมู่ 2, 3, 7 ตำบลท่าดินแดง New1/6/2559
ราคากลาง ตาราง ปปช.01 โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 1ตำบลท่าดินแดง New1/6/2559
ประกาศกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ รับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างNew21/4/2559
ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ New20/4/59
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป
ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 6
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 7
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาราง ปปช 01 ( ก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ 2 )

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ NEW 21/7/2558

เชิญขวนร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส ชาวตำบลท่าดินแดงมีสุข 29/01/2558

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมโครงการคลองสวยน้ำใส ชาวตำบลท่าดินแดง มีความสุข 22/01/2558
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2557 20/05/2557
ประกาศ เรื่อง เพื่อนร่วมทางหลักประกันสุขภาพ 20/05/2557
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 19/05/2557
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 NEW
ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ล่วงหน้า ประจำปี 2557

การรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัคร ส.ถ./ผ.ถ. (เลือกตั้งเมื่อ 20 ต.ค. 56)22/11/2556

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 21/10/57