ดาวน์โหลดเอกสาร อบต.ท่าดินแดง

 

 

 

การจัดการองค์ความรู้ : KM (Knowledge Management)

 

สวัสดิการผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง

   
  แผนผังโครงสร้างพนักงาน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
   
  คำสั่ง อบต.
 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน

 

เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th